13 marca 2008 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności powołała do życia Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).

Statutowy cel FRSI to wspieranie i promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i poza jej granicami, a w szczególności:
 • zwiększanie dostępu obywateli, instytucji i organizacji do Internetu oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych opartych na Internecie,
 • popularyzacja wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu obywateli – w ich rozwoju osobistym, zawodowym i działalności gospodarczej oraz w funkcjonowaniu instytucji, organizacji i innych podmiotów,
 • inicjowanie, pobudzanie i wspomaganie współpracy podmiotów róźnych sektorów mającej na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społeczeństwa informacyjnego oraz popularyzacji wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje swoje cele między innymi w sferze nauki, edukacji, kultury, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych oraz wspomagania rozwoju społeczności lokalnych.

FRSI realizuje przedsięwzięcia samodzielnie oraz udziela pomocy finansowej na prowadzenie działań zgodnych z jej celami. Wsparcie w postaci dotacji i pomocy rzeczowej, technicznej, informacyjnej, organizacyjnej oraz merytorycznej mogą otrzymać organizacje i instytucje, które nie działają w celu osiagnięcia zysku.

Formy działania FRSI obejmują:
 • budowę i rozwój infrastruktury technicznej i systemów informatycznych służących zapewnieniu obywatelom oraz instytucjom i organizacjom dostępu do Internetu,
 • prowadzenie działań badawczych i analitycznych służących realizacji celów statutowych Fundacji,
 • prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych promujących rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz dotyczących znaczenia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla rozwoju jednostek, społeczności lokalnych i społeczeństwa, w tym prowadzenie rzecznictwa interesów grup marginalizowanych w zakresie możliwości, jakie tworzą dla nich technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • tworzenie, gromadzenie i udostępnianie zasobów informacji na temat społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy oraz tworzenie zasobów Internetu i ich promocja,
 • działalność wydawniczą, w tym publikowanie raportów i ekspertyz dotyczących stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz sytuacji poszczególnych grup społecznych w tym zakresie,
 • prowadzenie programów stypendialnych dla młodzieży szkolnej i akademickiej,
 • prowadzenie działań edukacyjnych w formie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, kongresów, sympozjów, sesji naukowych, wykładów, odczytów, podróży studyjnych, targów, wystaw, a także doradztwa i innych form kształcenia dla osób, organizacji i instytucji,
 • promocję oraz finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspomaganie tworzenia i działania partnerstw i koalicji różnych organizacji i instytucji, służących realizacji celów zgodnych z celami Fundacji,
 • tworzenie i prowadzenie stron internetowych, portali oraz serwisów służących popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego oraz wiedzy na temat nowoczesnych technologii i ich wykorzystania przez różne grupy społeczne.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.

W chwili obecnej działalność Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego koncentruje się na realizacji Programu Rozwoju Bibliotek.
Ostatnia modyfikacja: Wednesday, 17 November 2010, 21:45